Hotline:+86-13662583737
Direct Line:0755-82528352
微信公众号:昆晶冷片
微信小程序:昆晶冷片
 

Single Stage Type Peltier(Accept Non-Standard Manufacturing)

 
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8
型号/Part Model 电堆/Stack 电流/A 电压/V 冷量/Q 温差/△T 尺寸/A 尺寸/B 规格书/SPEC.
TEC1-047xx1523 47 P&N 2~5 A 5.6 V 6.7~18 W 70 ºC 15mm 23mm Download!
Part NO.: TEC1-047021523 TEC1-047031523 TEC1-047041523 TEC1-047051523
   
型号/Part Model 电堆/Stack 电流/A 电压/V 冷量/Q 温差/△T 尺寸/A 尺寸/B 规格书/SPEC.
TEC1-047xx2030 47 P&N 3~15 A 5.6 V 11~51 W 70 ºC 20mm 30mm Download!
Part NO.: TEC1-047032030 TEC1-047042030 TEC1-047052030 TEC1-047062030 TEC1-047082030
  TEC1-047092030 TEC1-047102030 TEC1-047122030 TEC1-047152030
型号/Part Model 电堆/Stack 电流/A 电压/V 冷量/Q 温差/△T 尺寸/A 尺寸/B 规格书/SPEC.
TEC1-049xx2020 49 P&N 1~6 A 5.8 V 5.1~21 W 70 ºC 20mm 20mm Download!
Part NO.: TEC1-049012020 TEC1-049022020 TEC1-049032020 TEC1-049042020 TEC1-049052020
  TEC1-049062020
型号/Part Model 电堆/Stack 电流/A 电压/V 冷量/Q 温差/△T 尺寸/A 尺寸/B 规格书/SPEC.
TEC1-049xx2525 49 P&N 1~15 A 5.8 V 4.8~54 W 70 ºC 25mm 25mm Download!
Part NO.: TEC1-049012525 TEC1-049022525 TEC1-049032525 TEC1-049042525 TEC1-049052525
  TEC1-049062525 TEC1-049072525 TEC1-049082525 TEC1-049102525 TEC1-049122525...
型号/Part Model 电堆/Stack 电流/A 电压/V 冷量/Q 温差/△T 尺寸/A 尺寸/B 规格书/SPEC.
TEC1-051xx0640 51 P&N 3 A 6.3 V 11 W 70 ºC 06mm 40mm Download!
Part NO.: TEC1-051020640
   
型号/Part Model 电堆/Stack 电流/A 电压/V 冷量/Q 温差/△T 尺寸/A 尺寸/B 规格书/SPEC.
TEC1-053xx1133 53 P&N 7.5 A 7.5 V 27 W 70 ºC 11mm 33mm Download!
Part NO.: TEC1-053071133
  ..
型号/Part Model 电堆/Stack 电流/A 电压/V 冷量/Q 温差/△T 尺寸/A 尺寸/B 规格书/SPEC.
TEC1-059xx2050 59 P&N 8 A 6.9 V 36 W 70 ºC 20mm 50mm Download!
Part NO.: TEC1-059082050
   
型号/Part Model 电堆/Stack 电流/A 电压/V 冷量/Q 温差/△T 尺寸/A 尺寸/B 规格书/SPEC.
TEC1-059xx3030 59 P&N 2 A 6.8 V 9.5 W 70 ºC 30mm 30mm Download!
Part NO.: TEC1-059023030
  ...
型号/Part Model 电堆/Stack 电流/A 电压/V 冷量/Q 温差/△T 尺寸/A 尺寸/B 规格书/SPEC.
TEC1-059xx6020 59 P&N 10 A 6.9 V 45 W 70 ºC 60mm 20mm Download!
Part NO.: TEC1-059106020
  ..
型号/Part Model 电堆/Stack 电流/A 电压/V 冷量/Q 温差/△T 尺寸/A 尺寸/B 规格书/SPEC.
TEC1-063xx0840 63 P&N 2 A 7.8 V 9 W 70 ºC 08mm 40mm Download!
Part NO.: TEC1-063020840
   
型号/Part Model 电堆/Stack 电流/A 电压/V 冷量/Q 温差/△T 尺寸/A 尺寸/B 规格书/SPEC.
TEC1-063xx1325 63 P&N 1.5~2 A 7.5 V 6.9~9.5 W 70 ºC 13mm 25mm Download!
Part NO.: TEC1-063011325 TEC1-063021325
   
型号/Part Model 电堆/Stack 电流/A 电压/V 冷量/Q 温差/△T 尺寸/A 尺寸/B 规格书/SPEC.
TEC1-063xx1530 63 P&N 1~7 A 7.5 V 5.6~33 W 70 ºC 15mm 30mm Download!
Part NO.: TEC1-063011530 TEC1-063021530 TEC1-063031530 TEC1-063041530 TEC1-063051530
  TEC1-063061530 TEC1-063071530
型号/Part Model 电堆/Stack 电流/A 电压/V 冷量/Q 温差/△T 尺寸/A 尺寸/B 规格书/SPEC.
TEC1-063xx2040 63 P&N 2~12 A 7.5 V 10~50 W 70 ºC 20mm 40mm Download!
Part NO.: TEC1-063022040 TEC1-063032040 TEC1-063042040 TEC1-063052040 TEC1-063062040
  TEC1-063072040 TEC1-063082040 TEC1-063092040 TEC1-063102040 TEC1-063112040...
                 
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8
       
粤ICP备09171457号Copyright © KJLP (SHENZHEN) ELECTRONICS CO., LTD All Right Reserved
半导体 半导体致冷片 致冷片 半导体制冷片 制冷片 半导体冷热二极体 冷热二极体 半导体发电片 发电片 半导体冷凝片 冷凝片 半导体珀尔贴 珀尔贴 半导体帕耳贴 帕耳贴 半导体温差电致冷组件 温差电致冷组件 昆晶 昆晶冷片 全球专业半导体致冷片制造商 好冷片?昆晶造 全球专业半导体制冷片制造商 TEC1 TEC2 TEC3 TEC4 TEC5 TEC6 TES1 TEO1 TEG1 TECCHIP PELTIERCHIP Thermoelectric Chip Thermoelectric Cooler Peltier modules Peltier Cooler Good Peltier Module made of KJLP! www.kjlp.net kjlp.net www.kjlp.net.cn kjlp.net.cn www.致冷片.com 致冷片.com www.peltiertec.net peltiertec.net m.peltierte..net