Hotline:+86-13662583737
Direct Line:0755-82528352
微信公众号:昆晶冷片
微信小程序:昆晶冷片
 

Single Stage Type Peltier(Accept Non-Standard Manufacturing)

 
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8
型号/Part Model 电堆/Stack 电流/A 电压/V 冷量/Q 温差/△T 尺寸/A 尺寸/B 规格书/SPEC.
TEC1-031xx2525 31 P&N 8~30 A 3.7 V 17~65 W 70 ºC 25mm 25mm Download!
Part NO.: TEC1-031082525 TEC1-031092525 TEC1-031102525 TEC1-031122525 TEC1-031142525
  TEC1-031182525 TEC1-031202525 TEC1-031302525
型号/Part Model 电堆/Stack 电流/A 电压/V 冷量/Q 温差/△T 尺寸/A 尺寸/B 规格书/SPEC.
TEC1-031xx3030 31 P&N 8~30 A 3.7 V 17~65 W 70 ºC 30mm 30mm Download!
Part NO.: TEC1-031083030 TEC1-031093030 TEC1-031103030 TEC1-031123030 TEC1-031143030
  TEC1-031183030 TEC1-031203030 TEC1-031303030
型号/Part Model 电堆/Stack 电流/A 电压/V 冷量/Q 温差/△T 尺寸/A 尺寸/B 规格书/SPEC.
TEC1-031xx3535 31 P&N 30~80 A 3.7 V 65~171 W 70 ºC 35mm 35mm Download!
Part NO.: TEC1-031303535 TEC1-031403535 TEC1-031503535 TEC1-031803535
 
型号/Part Model 电堆/Stack 电流/A 电压/V 冷量/Q 温差/△T 尺寸/A 尺寸/B 规格书/SPEC.
TEC1-031xx4040 31 P&N 40~99 A 3.7 V 85.5~215 W 70 ºC 40mm 40mm Download!
Part NO.: TEC1-031404040 TEC1-031504040 TEC1-031604040 TEC1-031804040 TEC1-031994040
   
型号/Part Model 电堆/Stack 电流/A 电压/V 冷量/Q 温差/△T 尺寸/A 尺寸/B 规格书/SPEC.
TEC1-031xx5555 31 P&N 40 A 3.7 V 85.5 W 70 ºC 55mm 55mm Download!
Part NO.: TEC1-031405555
   
型号/Part Model 电堆/Stack 电流/A 电压/V 冷量/Q 温差/△T 尺寸/A 尺寸/B 规格书/SPEC.
TEC1-035xx1530 35 P&N 3~10 A 4.2 V 9~25 W 70 ºC 15mm 30mm Download!
Part NO.: TEC1-035031530 TEC1-035041530 TEC1-035051530 TEC1-035061530 TEC1-035071530
  TEC1-035081530 TEC1-035101530
型号/Part Model 电堆/Stack 电流/A 电压/V 冷量/Q 温差/△T 尺寸/A 尺寸/B 规格书/SPEC.
TEC1-038xx3010 38 P&N 5 A 4.6 V 13.7 W 70 ºC 30mm 10mm Download!
Part NO.: TEC1-038053010
   
型号/Part Model 电堆/Stack 电流/A 电压/V 冷量/Q 温差/△T 尺寸/A 尺寸/B 规格书/SPEC.
TEC1-039xx1515 39 P&N 3 A 4.7 V 8 W 70 ºC 15mm 15mm Download!
Part NO.: TEC1-039031515
   
型号/Part Model 电堆/Stack 电流/A 电压/V 冷量/Q 温差/△T 尺寸/A 尺寸/B 规格书/SPEC.
TEC1-039xx1520 39 P&N 1~3 A 4.9 V 4~10 W 70 ºC 15mm 20mm Download!
Part NO.: TEC1-039011520 TEC1-039021520 TEC1-039031520
   
型号/Part Model 电堆/Stack 电流/A 电压/V 冷量/Q 温差/△T 尺寸/A 尺寸/B 规格书/SPEC.
TEC1-039xx3310 39 P&N 2 A 4.9 V 6.5 W 70 ºC 33mm 10mm Download!
Part NO.: TEC1-039023310
   
型号/Part Model 电堆/Stack 电流/A 电压/V 冷量/Q 温差/△T 尺寸/A 尺寸/B 规格书/SPEC.
TEC1-039xx5100 39 P&N 8 A 4.5 V 21 W 70 ºC 5mm 100mm Download!
Part NO.: TEC1-039085100
   
型号/Part Model 电堆/Stack 电流/A 电压/V 冷量/Q 温差/△T 尺寸/A 尺寸/B 规格书/SPEC.
TEC1-040xx1534 40 P&N 2 A 4.8 V 7 W 70 ºC 15mm 34mm Download!
Part NO.: TEC1-040021534
   
型号/Part Model 电堆/Stack 电流/A 电压/V 冷量/Q 温差/△T 尺寸/A 尺寸/B 规格书/SPEC.
TEC1-042xx0655 42 P&N 3 A 5.6 V 11.8 W 70 ºC 6mm 55mm Download!
Part NO.: TEC1-042030655
   
                 
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8
       
粤ICP备09171457号Copyright © KJLP (SHENZHEN) ELECTRONICS CO., LTD All Right Reserved
半导体 半导体致冷片 致冷片 半导体制冷片 制冷片 半导体冷热二极体 冷热二极体 半导体发电片 发电片 半导体冷凝片 冷凝片 半导体珀尔贴 珀尔贴 半导体帕耳贴 帕耳贴 半导体温差电致冷组件 温差电致冷组件 昆晶 昆晶冷片 全球专业半导体致冷片制造商 好冷片?昆晶造 全球专业半导体制冷片制造商 TEC1 TEC2 TEC3 TEC4 TEC5 TEC6 TES1 TEO1 TEG1 TECCHIP PELTIERCHIP Thermoelectric Chip Thermoelectric Cooler Peltier modules Peltier Cooler Good Peltier Module made of KJLP! www.kjlp.net kjlp.net www.kjlp.net.cn kjlp.net.cn www.致冷片.com 致冷片.com www.peltiertec.net peltiertec.net m.peltierte..net