Hotline:+86-13662583737
Direct Line:0755-82528352
微信公众号:昆晶冷片
微信小程序:昆晶冷片
 

Multi Type Stack Peltier(Accept Non-Standard Manufacturing)

 
Page 1 Page 2 Page 3
型号/Part Model 电堆/Stack 电流/A 电压/V 冷量/Q 温差/△T 尺寸/A 尺寸/B 规格书/SPEC.
TEC2-196xx6262 196 P&N 9~12 A 16 V 56~66 W 85 ºC 62mm 62mm Download!
Part NO.: TEC2-196096262 TEC2-196126262
   
型号/Part Model 电堆/Stack 电流/A 电压/V 冷量/Q 温差/△T 尺寸/A 尺寸/B 规格书/SPEC.
TEC2-220xx3070 220 P&N 4 A 13 V 38 W 85ºC 30mm 70mm Download!
Part NO.: TEC2-220043070
   
型号/Part Model 电堆/Stack 电流/A 电压/V 冷量/Q 温差/△T 尺寸/A 尺寸/B 规格书/SPEC.
TEC2-252xx4040 252 P&N 6~8 A 15.8 V 29~45 W 83ºC 40mm 40mm Download!
Part NO.: TEC2-252064040 TEC2-252074040TEC2-252084040
   
型号/Part Model 电堆/Stack 电流/A 电压/V 冷量/Q 温差/△T 尺寸/A 尺寸/B 规格书/SPEC.
TEC2-396xx4040 396 P&N 10 A 24.6 V 98.8 W 94ºC 40mm 40mm Download!
Part NO.: TEC2-396104040
   
型号/Part Model 电堆/Stack 电流/A 电压/V 冷量/Q 温差/△T 尺寸/A 尺寸/B 规格书/SPEC.
TEC3-070xx0714 070 P&N 7 A 8.7 V 8.5 W 100ºC 7mm 14mm Download!
Part NO.: TEC3-070070714
   
型号/Part Model 电堆/Stack 电流/A 电压/V 冷量/Q 温差/△T 尺寸/A 尺寸/B 规格书/SPEC.
TEC3-101xx0913 101 P&N 5.8 A 7.5 V 5.9 W 103ºC 8.61mm 13mm Download!
Part NO.: TEC3-101060913
   
型号/Part Model 电堆/Stack 电流/A 电压/V 冷量/Q 温差/△T 尺寸/A 尺寸/B 规格书/SPEC.
TEC3-119xx1530 119 P&N 2~6 A 8.7 V 3.5~10 W 90ºC S15mm S30mm Download!
Part NO.: TEC3-119021530 TEC3-119041530 TEC3-119061530
   
型号/Part Model 电堆/Stack 电流/A 电压/V 冷量/Q 温差/△T 尺寸/A 尺寸/B 规格书/SPEC.
TEC3-207xx1530 207 P&N 2 A 13 V 10 W 96ºC S15mm S30mm Download!
Part NO.: TEC3-207021530
   
型号/Part Model 电堆/Stack 电流/A 电压/V 冷量/Q 温差/△T 尺寸/A 尺寸/B 规格书/SPEC.
TEC3-229xx2040 229 P&N 3 A 16 V 12 W 95ºC S20mm S40mm Download!
Part NO.: TEC3-229032040
   
型号/Part Model 电堆/Stack 电流/A 电压/V 冷量/Q 温差/△T 尺寸/A 尺寸/B 规格书/SPEC.
TEC3-229xx2550 299 P&N 4~8 A 16 V 14~27 W 95ºC S25mm S50mm Download!
Part NO.: TEC3-229042550 TEC3-229082550
   
型号/Part Model 电堆/Stack 电流/A 电压/V 冷量/Q 温差/△T 尺寸/A 尺寸/B 规格书/SPEC.
TEC4-246xx1540 246 P&N 3~6 A 14.8 V 14~24 W 105ºC S15mm S40mm Download!
Part NO.: TEC4-246031540 TEC4-246041540 TEC4-246061540
   
型号/Part Model 电堆/Stack 电流/A 电压/V 冷量/Q 温差/△T 尺寸/A 尺寸/B 规格书/SPEC.
TEC4-246xx2050 246 P&N 6~8 A 14.8 V 18~29 W 105ºC S20mm S50mm Download!
Part NO.: TEC4-246062050 TEC4-246082050
   
型号/Part Model 电堆/Stack 电流/A 电压/V 冷量/Q 温差/△T 尺寸/A 尺寸/B 规格书/SPEC.
TEC4-515xx2060 515 P&N 6 A 24.2 V 18.8 W 105ºC 20mm 60mm Download!
Part NO.: TEC4-515062060
   
                 
Page 1 Page 2 Page 3
       
粤ICP备09171457号Copyright © KJLP (SHENZHEN) ELECTRONICS CO., LTD All Right Reserved
半导体 半导体致冷片 致冷片 半导体制冷片 制冷片 半导体冷热二极体 冷热二极体 半导体发电片 发电片 半导体冷凝片 冷凝片 半导体珀尔贴 珀尔贴 半导体帕耳贴 帕耳贴 半导体温差电致冷组件 温差电致冷组件 昆晶 昆晶冷片 全球专业半导体致冷片制造商 好冷片?昆晶造 全球专业半导体制冷片制造商 TEC1 TEC2 TEC3 TEC4 TEC5 TEC6 TES1 TEO1 TEG1 TECCHIP PELTIERCHIP Thermoelectric Chip Thermoelectric Cooler Peltier modules Peltier Cooler Good Peltier Module made of KJLP! www.kjlp.net kjlp.net www.kjlp.net.cn kjlp.net.cn www.致冷片.com 致冷片.com www.peltiertec.net peltiertec.net m.peltierte..net